§ 1
Postanowienia ogólne

1.

Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw, zwane dalej w skrócie OWD, mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawy towarów i umów o świadczenie usług oferowane przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy ORAM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 38/52, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286160; NIP 724-000-25-16 , zwany dalej Dostawcą.
2. Wszystkie zamawiane u Dostawcy dostawy towarów i usługi zamawiane są na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw, chyba że Dostawca i Zamawiający postanowią odmiennie w zawartej między nimi umowie dostawy towarów, umowie o świadczenie usług lub w odrębnym postanowieniu, zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ogólne Warunki Dostaw uważa się za przyjęte przez drugą stronę od momentu złożenia pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu.
4. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy ORAM Sp. z o.o. realizuje cele swojej działalności przez zawieranie umów dostaw towarów i i umów o świadczenie usług z kontrahentami, z wyłączeniem osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej.
5. Zamawiający po raz pierwszy, przed złożeniem zamówienia winien dostarczyć kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego) aktualnych dokumentów rejestrowych przedsiębiorcy tj. – zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedsiębiorców lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o nadaniu NIP i numeru statystycznego Regon. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego.
6. Dodatkowo warunkiem przyjęcia zamówienia przez Dostawcę jest złożenie przez kontrahenta jednorazowo, w formie pisemnej, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i akceptacji ich postanowień oraz prawdziwości danych zawartych w złożonych dokumentach rejestrowych. Treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszych OWD.
   
§ 2
Zamówienia

1. Zamawiający zobowiązany jest doręczyć Dostawcy zamówienie na dostawę towaru lub wykonanie usługi – listownie lub faxem. Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWD stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy na dostawę (-y).
2. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, doręczone listownie lub faxem Zamawiającemu, jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy na dostawę.
3. Wszystkie zamówienia o wartości poniżej 2.000,00 złotych netto realizowane są wyłącznie po pełnej przedpłacie lub płatności gotówką przy odbiorze towaru z magazynu Dostawcy.
4. Po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, Dostawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia – jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Zamawiający nie zapłaci całej ceny w umówionym terminie, w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan majątku Zamawiającego.
5. Zamówienie powinno bezwzględnie zawierać :
 

a/ dane Zamawiającego,
b/ dane zobowiązanego do zapłaty wraz z numerem rachunku bankowego, w wypadku gdy Zamawiającym jest cesjonariusz,
c/ nazwę towaru lub usługi,
d/ dodatkowe określenia lub parametry towaru lub usługi,
e/ ilość,
f/ pożądany termin realizacji zamówienia,
g/ oczekiwaną bądź ustaloną formę płatności,
h/ warunki dostawy – sposób i wskazanie płatnika kosztów przewozu i ewentualnego
 ubezpieczenia,
i/ miejsce dostawy,
j/ czytelny podpis składającego zamówienie (w wypadku gdy składającym zamówienie jest osoba nie występująca w dokumencie rejestracyjnym Kupującego, to winna być upoważniona do składania zamówień na podstawie upoważnienia wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 do niniejszych OWD),
k/ numer telefonu i faksu do osoby prowadzącej zakup.

6. Zamówienia podpisane przez osobę nieupoważnioną do składania zamówień nie będą przyjęte do realizacji do czasu usunięcia opisanej wady.
 
§ 3
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
1. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera :
a/ nazwę wyrobu (usługi) wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi,
b/ ilość,
c/ cenę jednostkową netto (dla wyrobu), bądź cenę netto usługi,
d/ ceny brutto,
e/ wartość brutto,
f/ termin realizacji zamówienia,
g/ formę płatności, termin płatności,
h/ upust w %, jeśli został zastosowany,
i/ warunki dostawy (sposób, miejsce dostawy, płatnik kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia),
j/ nr rachunku bankowego,
k/ imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę,
l/ podpis Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego pełnomocnika.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zawierać klauzulę : ,, Upust w wysokości ........... % , tj. ......................................... zł netto zostanie zrealizowany fakturą korygującą po terminowym uregulowaniu należności za dostawę. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty upust nie przysługuje’’.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między stronami, wystawiane jest w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia i przesyłane faxem na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu, bądź pocztą (wg wyboru Zamawiającego).
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia oraz dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w zamówieniu, Dostawca uważać będzie za zaakceptowane przez Zamawiającego jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.
   
§ 4
cennik i ceny
1. Ceny towarów oferowanych przez OBR ORAM Sp. z o.o. są zawarte w cenniku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych OWD.
2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT) w magazynie Dostawcy – ceny loco magazyn Dostawcy.
3. Dostawca zastrzega sobie prawo do korekty cennika w zakresie asortymentu i cen , którego ważność weryfikuje się przez znajdującą się na nim datę jego ustalenia.
4. Do ceny netto wyrobu lub usługi doliczany jest podatek VAT według obowiązujących stawek.
5. Aktualny cennik jest zawsze dostępny w Dziale Marketingu i Sprzedaży OBR ORAM Sp. z o.o. 
6. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący.
7. Ceny podane w cenniku obejmują opakowanie standardowe, nie podlegające zwrotowi. Każde zamówienie Zamawiającego dotyczące opakowania innego niż standardowe, będzie powodowało obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
   
§ 5
Ceny
1. O ile nie stwierdzono inaczej oferty dostaw OBR ORAM Sp. z o.o. sporządzone na piśmie zachowują ważność przez okres 30 dni .
2. Ustne uzgodnienia wygasają w dniu , w którym zostały dokonane.
   
§ 6
Terminy dostaw
1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów wyjątkowo w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, w szczególności gdy wystąpi :
a/ siła wyższa rozumiana jako: strajk, wojna, epidemia, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
b/ przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii, komponentów,
c/ awarie, zakłócenia transportowe.
2. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień (o czym Dostawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego na piśmie) oraz zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw lub usług.
3. Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych. Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami, odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części.
   
§ 7
Warunki dostaw
1. Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkich ryzyk są warunkami EXW ( EX Works ). Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego. Od chwili wydania towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu.
2. W wypadku gdy strony postanowią, iż dostawa odbędzie się na koszt Dostawcy, towar ubezpieczony będzie jedynie na wyraźne żądanie Zamawiającego i na jego koszt.
3. Zamawiający obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia .
4. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy, zobowiązany jest on do odbioru towaru w siedzibie Dostawcy.
5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Zamawiającemu lub przewoźnikowi z magazynu Dostawcy. Jeśli Zamawiający nie wskazał terminu dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówieniu.
6. Jeżeli Zamawiający nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Dostawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i opisać je protokóle sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem i przez niego potwierdzonym na piśmie – dotyczy to dostaw wg warunków DDP ( Delivered Duty Paid ) lub CPT ( Carriage Paid To ).
8. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas załadunku towaru (przy odbiorze własnym) lub w dniu rozładunku bądź odbioru od przewoźnika .
9. Wydanie towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru.
10. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się Zamawiającego z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw.
11.

Dostawca do przesyłki dołączy następujące dokumenty:
a/ Świadectwo Kontroli Jakości,
b/ Kartę Gwarancyjną Wyrobu,
c/ Instrukcję Instalowania, Obsługi i Konserwacji zawierającą Deklarację Zgodności,
d/ dowód wydania towaru WZ.

Dokumenty wymienione w punktach a, b, c umieszczone będą w opakowaniach jednostkowych wyrobów (nie dotyczy wyrobów specjalnego przeznaczenia), zaś dowód WZ dotyczący dostawy w opakowaniu jednostkowym oznaczonym etykietą ,,WZ wewnątrz opakowania’’, bądź przy liście przewozowym.
12. Fakturę VAT Dostawca wyśle niezwłocznie (po wydaniu przewoźnikowi towaru) listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.
   
§ 8
Warunki płatności
1. Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury .
2. Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze, bądź wpłaty gotówki w kasie Dostawcy.
3. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego:
a/ przy zapłacie gotówką – po wpłacie gotówki do kasy Dostawcy,
b/ przy płatności przelewem - po dacie wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy,
c/ przy zapłacie czekiem potwierdzonym – dnia następnego po dniu zrealizowania czeku Zamawiającego, tzn. dnia następnego po wpływie gotówki z tego czeku na rachunek Dostawcy.
4. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, towar stanowi własność Dostawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
5. Wszelkich zaliczek lub przedpłat uiszczonych przez Zamawiającego na poczet przyszłych dostaw nie uważa się za zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6. W przypadku sprzedaży na przedpłatę, Dostawca wystawi ,,Fakturę Pro-forma’’, która określi wysokość przedpłaty koniecznej do realizacji zamówienia.
   
§ 9
Zastrzeżenie prawa własności
  Do czasu uregulowania wszystkich należności z tytułu przedmiotu dostawy, wraz z należnościami dodatkowymi w postaci odsetek za opóźnienie, kar umownych itp. dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy.
  W przypadku przetworzenia lub połączenia towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo współwłasności nowych produktów, w stosunku wynikającym z udziału towaru zastrzeżonego w nowym produkcie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia na Dostawcę prawa własności nowego przedmiotu.
  Żądanie i odebranie towaru przez Dostawcę nie powoduje – o ile Dostawca nie złoży jednoznacznego oświadczenia o treści przeciwnej– odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji zobowiązań Zamawiającego wobec Dostawcy.
   
§ 10
Gwarancja
1. Okres gwarancji sprzedanych przez Dostawcę towarów wynosi 36 miesięcy (styczniki próżniowe) i 24 miesiące (pozostałe) od dnia wydania towaru z magazynu Zamawiającemu lub przewoźnikowi lub wykonania usługi .
2. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Zamawiającego.
3. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
4. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona .
5. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.
6. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych Zamawiającemu towarach w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku błędnej konstrukcji, wadliwego surowca lub wykonania.
7. Dostawca nie odpowiada za wady towaru wynikłe wskutek:
a/ napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
b/ nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
c/ przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.
8. Wyklucza się gwarancję w razie zaistnienia siły wyższej w rozumieniu § 6 ust.1 pkt. a OWD oraz w razie uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania tych urządzeń, nieprzestrzegania zasad postępowania z urządzeniami elektrycznymi oraz wykonywania napraw przez osoby trzecie nie działające na zlecenie Dostawcy.
9. Warunki gwarancji są zachowane jeżeli Zamawiający powiadomi Dostawcę na piśmie o wadach niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj urządzenia i charakter instalacji.

10.

Zamawiający zobowiązuje się przesłać wszelkie wadliwe towary lub ich części do Dostawcy. Towar odsyłany do naprawy winien być przesłany w opakowaniu zabezpieczającym oraz przez przewoźnika wskazanego przez Dostawcę.
11. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach i otrzymaniu wadliwego towaru Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania wad na własny koszt.
12. W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Dostawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy wolny od wad, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wady.
13. Prace wynikające z obowiązku gwarancji Dostawca wykona w swoim zakładzie po dostarczeniu przez Zamawiającego reklamowanego wyrobu.
14. Koszty transportu wyrobów lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji na terenie Polski obciążają Dostawcę.
15. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Dostawcy.
16. W przypadku jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy , przesyłek i innymi uzasadnionymi kosztami jakie poniósł Dostawca.
17. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.
   
§ 11
Ograniczenia odpowiedzialności
1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.
2.  Łączna maksymalna odpowiedzialność Dostawcy w zakresie pozostałych roszczeń i zobowiązań, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem czy nie, nie przekroczy równowartości ceny urządzenia dotkniętego wadą lub równowartości wadliwej usługi.
   
§ 12
Zwroty
1. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie z wcześniejszym ustaleniem i po pisemnej zgodzie Dostawcy.
2. Zamawiający może wystąpić z propozycją zwrotu towarów wyłącznie przed upływem 10 dni od daty wystawienia za te towary faktury VAT.
3. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, z kompletem dokumentów oraz w oryginalnym opakowaniu.
4. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego i pod warunkiem wpłaty uzgodnionej kwoty rekompensaty.
   
§ 13
Anulowanie zamówienia
1. Zamawiający może anulować zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od wysłania faxem przez Dostawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie w formie pisemnego powiadomienia .
3. Anulowanie zamówienia po terminie jak w ust.1 lecz nie dłuższym niż termin wykonania umowy może nastąpić tylko w wypadku gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
a/ wyrażenie zgody na anulowanie przez Dostawcę,
b/ wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zapłatę opłaty w uzasadnionej wysokości kosztów bezpośrednich powiększonych o opłatę manipulacyjną,
c/ uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty, w terminie 5 dni od daty powiadomienia faksem przez Dostawcę o wysokości opłaty.
   
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacja umowy,której treść kształtują postanowienia niniejszych OWD, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.
2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Dostawcy.
W przypadku wyłączenia z OWD któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust.2, pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną.
3. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Dostaw. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę od chwili, gdy zostały jej doręczonew sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między stronami, jeżeli Zamawiający niezwłocznie po doręczeniu mu zawiadomienia o wniesionej do OWD zmianie nie wyrazi sprzeciwu wobec tej zmiany.
4. Aktualne OWD są zawsze dostępne w Dziale Marketingu i Sprzedaży Dostawcy oraz na ogólnie dostępnej stronie internetowej www.oram.lodz.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWD, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
   
  Data zatwierdzenia Ogólnych Warunków Dostaw (OWD)
Ośrodka Badawczo–Rozwojowego ORAM Sp. z o.o.
06 maja 2013 roku