Warunki Gwarancji
1. Okres gwarancji sprzedanych przez Dostawcę towarów wynosi 36 miesięcy (styczniki próżniowe) i 24 miesiące (pozostałe) od dnia wydania towaru z magazynu Zamawiającemu (przewoźnikowi) lub wykonania usługi.
2. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Zamawiającego.
3. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
4. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
5. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.
6. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych Zamawiającemu towarach w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku błędnej konstrukcji, wadliwego surowca lub wykonania.
7. Dostawca nie odpowiada za wady towaru wynikłe wskutek:
a/ napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
b/ nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
c/ przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.
8. Wyklucza się gwarancję w razie zaistnienia siły wyższej w rozumieniu § 6 ust.1 pkt. a OWD oraz w razie uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania tych urządzeń, nieprzestrzegania zasad postępowania z urządzeniami elektrycznymi oraz wykonywania napraw przez osoby trzecie nie działające na zlecenie Dostawcy.
9. Warunki gwarancji są zachowane jeżeli Zamawiający powiadomi Dostawcę na piśmie o wadach niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj urządzenia i charakter instalacji.

10.

Zamawiający zobowiązuje się przesłać wszelkie wadliwe towary lub ich części do Dostawcy. Towar odsyłany do naprawy winien być przesłany w opakowaniu zabezpieczającym oraz przez przewoźnika wskazanego przez Dostawcę.
11. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach i otrzymaniu wadliwego towaru Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania wad na własny koszt.
12. W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Dostawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy wolny od wad, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wady.
13. Prace wynikające z obowiązku gwarancji Dostawca wykona w swoim zakładzie po dostarczeniu przez Zamawiającego reklamowanego wyrobu.
14. Koszty transportu wyrobów lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji na terenie Polski obciążają Dostawcę.
15. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Dostawcy.
16. W przypadku jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy , przesyłek i innymi uzasadnionymi kosztami jakie poniósł Dostawca.
17. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.